KUZEY KIBRIS GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

A. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Md.1. Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği kurulmuştur. Derneğin merkezi Lefkoşa'dır. 

Derneğin adresi: Tanzimat Sok. No:54 Arabahmet, Lefkoşa PK615

B. DERNEĞİN AMAÇLARI

Md.2. Derneğin amaçları şunlardır:

a) Derneğin amacı, Anayasamızın önerdiği esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak genç iş adamlarının vasıflarını sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo ekonomik düzeyinin gelişmesinde katkıda bulunmalarını sağlamak.

b) Ekonomik konularda halkı aydınlatma ve bilinçlendirme.

c) Ekonomik ve ulusal konularda dernek adına görüş bildirmek, kanun tasarılarını incelemek ve gereğinde görüş belirtmek veya eleştirmek.

Md.3. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için uygun göreceği diğer çalışmalara ek olarak:

a) Toplantı ve konferanslar, geziler ve sergiler düzenler, temas ve yayın yapar.

b) Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların yayınları faaliyetinde bulunmak, arşiv oluşturmak, kültürel ve ticari ve sanayi ilişkilerin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve projelerini yapmak veya yaptırmak ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açmak, düzenlemek.

c) Kıbrıs içinde ve dışında benzeri veya diğer kuruluşlar veya resmi makamlarla temaslarda bulunur ve gerektiğinde işbirliği yapar.

Md.4. Dernek siyasetle uğraşmaz ve siyasi amaç taşımaz.

C. DERNEĞİN KURUCULARI:

Md.5. Derneğin kurucuları yirmi dört kişi olup, bunların Öz ve Soy adları, meslek ikametgah ve tabiyetleri aşağıda yazılıdır.

1. Serdar DenktaşKKTC Kimlik Kartı No: 003179

2. Fikri TorosKKTC Kimlik Kartı No: 014967

3. Ali ÖzdinçKKTC Kimlik Kartı No: 113736

4. Tayfun ErdalKKTC Kimlik Kartı No: 122393

5. A. Serdar GörgülüKKTC Kimlik Kartı No: 127673

6. Derviş DenizKKTC Kimlik Kartı No: 090569

7. Seyfi AkdenizKKTC Kimlik Kartı No: 086777

8. Derviş BesimlerKKTC Kimlik Kartı No: 096371

9. Ahmet ÇelikKKTC Kimlik Kartı No: 002229

10. Hasan H. SongurKKTC Kimlik Kartı No: 017733

11. Türkmen SencerKKTC Kimlik Kartı No: 064194

12. Taşkın ÇetinokKKTC Kimlik Kartı No: 066210

13. Sarper AsafhanKKTC Kimlik Kartı No: 021631

14. Mehmet DiyanaKKTC Kimlik Kartı No: 091111

15. Mustafa GündüzKKTC Kimlik Kartı No: 060592

16. Enver DinçoğluKKTC Kimlik Kartı No: 127590

17. Ahmet BedeviKKTC Kimlik Kartı No: 028664

18. Bülent KanolKKTC Kimlik Kartı No: 116449

19. Ulus BasriKKTC Kimlik Kartı No: 031264

20. Turgay DenizKKTC Kimlik Kartı No: 097632

21. Omaç CinKKTC Kimlik Kartı No: 121132

22. Güvenç CantaşKKTC Kimlik Kartı No: 018298

23. Aygün TogayKKTC Kimlik Kartı No: 001983

24. Ümit HanselKKTC Kimlik Kartı No: 016514

D. DERNEK ŞUBELERİ VE BAŞKA KURULUŞLARA ÜYE OLMA

Md. 6. Dernek KKTC'de ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde, şube açabilir veya temsilci bulundurabilir ve benzeri ve yönetim kurulunun uygun göreceği diğer kuruluşlara üye olabilir.

E. DERNEĞE GİRMEK VE DERNEKTEN ÇIKMA:

I. DERNEĞE GİRME:

Md.7. Derneğin amaçlarını paylaşan ve Yönetim Kurulunun onayladığı herkes kanuni şartları haiz ve/veya 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak için en az üç asli üyenin önermesi ve üyelik müracaatın Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile dernekten çıkan veya çıkarılanın yeniden üye olmaları, müracaatın Yönetim Kurulunca onaylanması ile kesinleşir. Yönetim Kurulu müracaatı onaylamadığı taktirde kesin kararı ilk toplanacak Genel Kurul verir.

II. ONUR ÜYESİ:

Md.8. Derneğe üye olmak evsafına haiz olmayıp da dernek amaçlarının gerçekleşmesinde büyük emek ve hizmeti geçen kişilere, iş hayatında kendini kanıtlamış veya önemli görevler üstlenmiş iş adamları veya devlet admları onur üyesi yapılır.

III. FAHRİ ÜYELİK:

Md.9. 45 yaşını tamamlamış üyelerin asli üyeliği düşer. Asli üyeliği düşenler, Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurulun kararı ile fahri üye yapılır. 

IV. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:

Md.10. Onur üyeliği ve Fahri üyelerin oluşturacağı Yüksek İstişare Kurulu dernek Yönetim Kurulunun veya Meclisin havale ettiği konuları görüşür ve tavsiye kararı alır.

V. 

Md.11. Onur üyeleri, Fahri üyeler ve Yüksek İstişare Kurulunun çalışmalarında, koordinatörlük görevi yapacak üç üye başkan tarafından tespit edilir ve bu üyeler başkana bağlı olarak çalışırlar.

VI. DERNEKTEN ÇIKMA:

Md.12. Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’da alınacak karar doğrultusunda dernek amaçlarına ters düşen bir üye, dernekten çıkarılır. İki çalışma dönemi üst üste (dört yıl) aidat ödemeyen ve/veya kanuni ehliyetini yitirmiş ve/veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giyen  ve/veya vefat eden üyenin üyeliği kendiliğinden veya otomatik olarak düşer.

F. DERNEĞİN ORGANLAR:

Md.13. Derneğin aşağıdaki organları vardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Meclis

d) Murakabe Kurulu

e) Haysiyet Divanı

G. GENEL KURUL:

Md.14. Derneğin en etkili organı olan Genel Kurul bütün üyelerden oluşur.

Md.15. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek başkanının seçimi

b) Dernek organlarının seçimi

c) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

d) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermesi.

g) Derneğin fesh edilmesi

h) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul bir yılda 1 defa ve/veya önceki Genel Kurul tarihinden itibaren 14 ayı geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulunun tirajı en yüksek yerel günlük gazetede bir kez yapacağı çağrı üzerine olağan olarak toplanır. Çağrıda toplantı yeri, zamanı ve gündem belirtilir. Genel Kurul toplantıları Lefkoşa'da yapılır.

Genel Kurul dernek üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı istemi üzerine istem tarihinden itibaren bir ay zarfında olağanüstü olarak toplanır. Başkanlığın boşalması halinde 1 ay içerisinde Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir. 

Yönetim Kurulu, toplantı gündemini toplantı gününden en az on gün önce üyelere gönderir. Olağanüstü toplantıda bu süre beş gündür. Postaya verme ve/veya üyelerin kendi verdikleri e-posta adreslerine e-posta göndermek de gönderme sayılır, ancak bu suretlerin genel merkezden elde edileceği de gazetede duyurulur. Üyeler derneğe üye olurken e-posta adreslerini de başvuru formuna yazarlar. Yazılı olarak derneğe bildirim yapılmadığı sürece, üyenin, ayni e-posta adresini kullandığı kabul edilir. 

Herhangi bir yanlışlık veya hata neticesi herhangi bir üyeye bunların gönderilmemiş olması Genel Kurulun geçerliliğini etkilemez.

Genel Kurul toplantısında, gündemde olmayan bir konu hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu ile gündeme alınır.

Bir konunun gündeme alınmasını isteyen bir üye bunu Genel Kurul tarihinden en az 72 saat önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu konuyu gündeme almayı uygun görmezse Genel Kurula gerekçesi ile bildirir ve kesin kararı Genel Kurul salt çoğunlukla verir.

Md.16. Genel Kurul üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul başkanının oyu iki oy sayılır.

Toplantıda yarıdan bir fazla üyenin bulunması sağlanamazsa yarım saat beklemeden sonra hazır bulunanlarla devam edilir.

Ana tüzüğün değiştirilmesi, dernekten üye çıkarılması Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Derneğin feshi halinde toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla karar verilir.

Her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Oy hakkı vekalet yoluyla kullanılmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini en geç on gün içerisinde Sosyal İşler ve Belediye İşleri Dairesine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.

H. YÖNETİM KURULU:

Md.17. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 8 asli ve 2 yedek üyeden oluşmak üzere iki yıl süreyle seçilir.

Md.18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Derneğin bütün çalışmalarında temsil etmek ve gereken hallerde üyelerden birine veya birkaçına belli işlerde Yönetim Kurulunu temsil yetkisi vermek.

b) Dernek amaçlarının gerçekleşmesine yarayan bütün işleri yapmak.

c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

d) Derneğin defterlerini tutmak ve diğer iç işlerini yürütmek.

e) Bütçe, bilanço, gelir ve kayıp hesaplarını hazırlamak ve tutmak.

f) Üyelerin dileklerini inceleyip karara bağlamak ve bunlardan gerekli gördüklerini Genel Kurula bildirmek.

g) Derneğin parasını muhafaza etmek için hesap açmak, hesaptan başkan ve veznedarın müşterek imzası ile para çekilebilir. Başkanın yokluğunda muhasibin imzası bu konuda geçerlidir.

Md.19. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere uygun göreceği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulunda toplantı nisabı 5'tir. Karar hazır olanların çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.

Arka arkaya mazaretsiz olarak üç ve/veya toplam altı toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi, bu üyelikten çekilmiş sayılır ve yerine en fazla oy almış yedek üye geçer.

I. MECLİS:

Md.20. Başkan ve 8 Yönetim Kurulu üyesi ile 2 yedek üye Meclisin doğal üyesidir. Bunlara ilaveten Genel Kurulda seçilecek 12 üye ile birlikte 23 kişilik Meclis oluşur.

İ. MURKABE KURULU:

Md.21. Genel Kurul iki yıl süreyle görev almak üzere, en az iki kişilik bir murakıplar kurulu seçer. Bu kurul Yönetim Kurulunca tutulan defter ve hesapları gerekli göreceği zamanlarda inceler ve kontrol eder.

Murakıplar Kurulu görevini yapmaması yüzünden uğrayacağı zarardan Yönetim Kurulu üyeleri gibi sorumludur. Murakıplar Kurulu senelik raporunu genel kurul toplantısından en az beş gün önce, Yönetim Kuruluna teslim eder.

J. HAYSİYET DİVANI: 

Md.22. Yönetim Kurulunun veya dernek üyelerinin şikayetlerini veya dernek amacına aykırı hareketleri incelemek veya Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki veya Yönetim Kurulu ile Murakabe Kurulu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve bu hususlarda Genel Kurula teklif yapmak üzere, Genel Kurul tarafından üç üyeden oluşan Haysiyet Divanı seçilir.

Haysiyet Divanı üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerler. Divanın görev süresi iki senedir. Divan teklifleri konusunda karar yetkisi Genel Kurula aittir.

K. SORUMLULUK:

Md.23. Dernek üyeleri, dernek gayesine ters düştükleri takdirde Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Divanı’na sevkedilir. Haysiyet Divanı konuyu değerlendirir ve kararını Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu karar ihtar gerektiren bir ceza gerektiriyorsa Yönetim Kurulu kararıyla üyeye ihtar ve/veya tevbih cezası verilir. Eğer çıkarma cezası gerekiyorsa Genel Kurul kararı için konu Genel Kurul’a sorulur.

Yönetim Kurulunun 12. Maddesinde yazılı teklif yetkisi saklıdır.

Dernek, Yönetim Kurulu ve Murakabe Kurulu üyelerinin derneğe verecekleri zararların tayini hakkında genel hükümler uygulanır.

Üyelerin derneğe karşı mali sorumluluğu üyelik aidatı kadardır.

L. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Md.24. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)Dernek üyelerinin verecekleri aidat yıllık 250.-TL’dir. Yeni kayıtlardan ayrıca ilk kayıt ücreti alınmaz. 

b)Bağışlar

c)Sosyal ve Kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

d)Resmi makamlardan sağlanacak yardımlar

e)Dernek amçlarına uygun yollardan sağlanacak gelirler.

M. DERNEĞİN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER:

Md.25. Dernek aşağıda gösterilen defterleri tutar:

1.Üyeleri gösteren bir defter;

2.Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter;

3.Gelir ve Gideri teferruatıyle gösteren hesap defteri;

4.Gelen ve giden evrak defteri;

5.Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter.

N. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Md.26. Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’da alınacak karar doğrultusunda dernek tüzüğü değiştirilir.

O. DERNEĞİN FESHİ HALİNDE TASFİYE:

Md.27. Dernek feshedildiği taktirde mal ve paraların tasfiye işini Genel Kurulun seçeceği üç kişilik bir heyet sonuçlandırır. Bu heyet sonuçlandırmayı Genel Kurulun önerilerine göre yapar.

EK MADDE 1:

Dernek amaçlarına uygun olması kaydıyla Genç İşadamları Derneği, Yönetim Kurulu kararı ile Vakıflara üye olabilir.     

EK MADDE 2:

“Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TUGİK) Genel Kurulunda GİAD, kendi genel kurulunda belirlenen delegeler ile temsil edilir. Buna göre,  bir yönetim döneminde üye sayısı 50’den az ise 5 adet asıl ve 5 adet yedek delege ile; üye sayısı 50’den fazla ise bu sayıya ilave olarak derneğin 50’nin üzerindeki her 15 üyesi için bir asil ve bir yedek delege ile temsil edilir.GIAD genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini dernek genel kurul toplantısında seçer ve seçim tarihini izleyen 30 gün içinde konfederasyona bildirir.”

EK MADDE 3:

“Genel Kurul’da seçimi yapılacak olan organlara aday olma arzusunda olan üyeler, genel kurul tarihinden önceki son işgünü en geç saat 17:00’a kadar Dernek Genel merkezine başvuru yapmalıdırlar.” 

EK MADDE 4:

İki yıl üst üste aidatını ödemeyen üye, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkını kaybeder.