GİAD “Ülke Ekonomisini Etkileyen En Büyük 10 Sorun ve Çözüm Önerileri” Çalıştay Sonuç Raporu:

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ülkedeki ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve ülkenin daha iyi noktalara taşınabilmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle ülke yönetiminde bir süredir yaşanan yönetim zafiyetlerinin de katkısıyla derinleşen ekonomik sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği ortadadır. GİAD olarak talebimiz, seçimlerden sonra oluşacak yeni hükümetin ivedilikle ekonomik sorunlara el atması ve bu sorunların çözümüyle birlikte, ülke yönetimini daha üst bir noktaya taşımasıdır. Hükümete yol gösterici ivedi öneriler paketi olarak sunulabilecek olan GİAD 06 Haziran 2013 tarihli “Ülke Ekonomisini Etkileyen En Büyük 10 sorun ve Çözüm Önerileri” çalıştay sonuçları aşağıda sunulmaktadır:  

1- Kamuda yapılan gereksiz ve adaletsiz istihdamlar:

Kamu Hizmeti Komisyonu yeniden yapılandırılarak tamamen bağımsız hale getirilmelidir. Bu bağlamda kaliteli personel seçilebilmesi için sınav sisteminin bilir kişiler tarafından şeffaf olarak yapılması sağlanmalıdır. Kamuda ihtiyaç bulunan bölümlere personel aktarımını sağlamak için mevcut kamu çalışanlarının bir havuz sistemine alınıp yeniden görevlendirmeler yapılması sağlanmalı ve transfer sistemi geliştirilmelidir. Popülizm temelinde ve yasalara aykırı olarak, fırsat eşitliğine ters düşerek önceki hükümetlerin yaptığı istihdamlara karşı dava açılmalı ve bu haksız istihdamların iptali sağlanmalıdır. İş Yasası’nda işvereni koruyan maddelerin revize edilmesi ve devletin özel sektör çalışanlarını yasal ihbar süreleri dolmadan çalmasının önüne geçilmelidir.

2- Kamu sektöründeki verimsizlik, denetimsizlik ve çalışma saatleri:

E-devlet uygulamaları tamamlanmalı ve çalışır duruma getirilmelidir. Daireler arası personel transfer sistemi geliştirilmelidir. Gerektiğinde adil kriterlere bağlı olmak koşuluyla personelin kamudan çıkarılabilmesi sağlanmalıdır. Devlet dairelerinde performans ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır ve vatandaşlardan geri bildirimler alınarak hizmet kalitesi artırılmalıdır. Daireler içi ve arasında oto kontrol mekanizmaları kurulmalıdır. 3’lü kararname ile sorumlu pozisyonlara atama yapılmasına son verilmeli ve böylece daireler siyasetten arındırılmalıdır. Hizmetlerde aksama olmaması için yıllık izinler kısa süreli ayarlamalarla kullandırılmalıdır. Kamudaki çalışma saatleri 08:00-17:00 olarak düzenlenerek hem hizmet alan özel sektörle uyumlaştırılmalı, hem de ikinci iş yapabilmenin önüne geçilmelidir.

3- Bütün devlet kurumlarındaki denetim eksikliği (Sayıştay):

Sayıştay’ın mali bağımsızlığa kavuşması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Sayıştay kadrolarının gerektiği kadar genişletilmesi için personel alımı gerçekleştirilmelidir. Mevcut yasaların devlet kurumları tarafından uygulanmasına özen gösterilmelidir.

4- Seçim sistemindeki yapısal sorunlar:

Ülkeye uygun seçim modelleri siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve toplumdaki diğer paydaşlar tarafından gözden geçirilip değerlendirilmeli, milletvekili dokunulmazlıkları ‘kürsü dokunulmazlığıyla’ sınırlandırılmalı ve en kısa sürede hayata geçirilmelidir.

 5- Hukuk sisteminin ağır ilerlemesi:

Hukuk sisteminde reform niteliğinde bütünlüklü düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda icra ve tebliğ özelleştirilmeli ve bu bölümlerdeki tıkanıklık çözülmelidir. Prosedürlerin kısaltılması ve basitleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve bilişim teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Gerekli görülen bölümlere personel alınarak işleyişin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi sağlanmalıdır.

6- Peşin stopaj ve KDV

Peşin KDV ve stopaj uygulamasının kısa ve orta vadede kamu maliyesindeki gelir gider dengesine en az etkiyi yapacak şekilde kademeli olarak taksitlendirilmesi, uzun vadede ise gerçekleştirilmesini gereken vergi reform ile birlikte tamamen kaldırılması gerekmektedir. Yapılacak olan vergi reformunda verginin tabana yayılmasını ve dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını azaltacağını sağlayacak tedbirler alınması gerekliliği derneğimizin yaptığı çalıştay sonucu ortaya çıkmıştır. Vergi oranlarının indirilerek vergi tabanının genişletilmesi ile eş zamanlı olarak adaletli kontrol ve denetim mekanizmaları çalıştırılarak halkın vergi bilincini kazanması sağlanmalıdır.

7- Kamudaki 2. İş

Ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunlarından biri kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonomi büyüdükçe ülkedeki ekonomik politikaların yönetimi ve hatta ülke yönetiminin zorlaştığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu noktadan hareketle derneğimiz üyeleri kayıt dışı ekonominin sadece bir kısmı olan “kamudaki ikinci iş” diye anılan kamu görevlilerinin gelir getirici ikinci iş yapma yasağını acilen önlem alınması gereken noktalar arasında öne çıkarmıştır. Bu noktada dernek üyelerinin talep ettiği ilk adım ikinci iş yapan kamu görevlilerinin, mevcut yasaların uygulanması yolu ile denetlenmesi ve gereken cezaların verilmesi yönündedir. Ayrıca varsa ikinci iş yapan kamu görevlisine iş imkanı sağlayan özel yada tüzel kişilere de ceza verebilecek gerekli düzenlemelerin yapılması üzerinde durulan bir diğer nokta olmuştur.

8- Yolsuzluğun kanıksanması

Ülkemizin en önemli problemlerden olan yolsuzluk halkımız tarafından ne yazık ki kanıksanmıştır. Yıllardır yapılan yolsuzluk ve usülsüzliklerin sorgulanmaması, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak cezai yaptırımların uygulanmaması ve yasal süreçlerin çok yavaş işlemesi vatandaşın da yapılan usulsüzlükleri görmezden gelmesine yada devlet işleyişinin bir parçası olarak görmesine neden olmuştur. Bu noktada Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mali polis biriminin etkinliğinin artırılması, kamu içinde yer alan Sayıştay Başkanlığı, MaliyeTeftiş İnceleme Kurulu vb kurumların daha verimli ve etkin çalışması, savcılığın bilgisine gelen konuların hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması ve cezai uygulamaların hayata geçirilmesi dernek üyelerimizin üzerinde durduğu çözüm önerilerinden bazıları olarak sıralanabilir. Ayrıca toplumun yapılan yolsuzlukları sorgulaması ve tekrardan konu ile ilgili farkındalık yaratılması için temiz toplumun önemine, bireylere sağlayacağı faydalara ve insanımızın ülkesine olan aidiyet duygusunu yeniden artırmaya yönelik faliyetlerinde başlatılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Bunlara ek olarak devlet tarafından verilen kredilerin kalkınma planlarına uygun olarak verilip denetlenmesi, teşvik yasasının hayata geçirilmesi devlet teşvik sisteminin ekonomik planlama çerçevesinde kullandırılması ve takibi gibi önerilerde yolsuzlukların engelenebilmesi adına atılması gereken adımlardır.

9- Şeffaflık ve hesap verebilirlik olmaması

Devlet yapısı içinde vuku bulan ve tespit edilen en küçük usulsüzlük, suiistimal ve adam kayırmacılığın halkın bilgisine getirilmesi ve konunun üzerine kararlılıkla gidilmesi, devletin işleyişi ile ilgili vatandaşın bilgi edinme haklarının tam anlamıyla karşılanabilmesi ve devletin hangi kademesinde olursa olsun görev ve yetkisi dahilinde olan tüm konularla ilgili kamu görevlisinin hesap verebilmesi sağlanmalıdır. Bu noktadan hareketle Sayıştay Başkanlığı ve devlet yapısı içindeki benzeri kurumların mevcut yasaların uygulandığını etkin olarak denetlemesi gerekmektedir.

10-  Ekonomide planlamanın eksikliği

Ülkede ekonomik planlamanın yapılması için gerekli ilk şart ekonomi, sosyal yapı ve demografik yapı ile ilgili kesin ve doğru verilerin olması gerekmektedir. Derneğimizin ilk tespitleri güvenilir bir nüfus sayımı, düşük oranlı kayıt dışı ekonomi, ülke içindeki ekonomik aktivitenin rakamlarının hızlı ve güvenilir bir şekilde hesaplanamadan ekonomik planlamanın sağlıklı olamayacağı yönündedir. Bu noktadan hareketle derneğimiz güvenilir bir nufus sayımı ve planlaması yapılması, Devlet Planlama Örgütünün bağımsız ve daha etkin çalışması, istatistik dairesinin DPÖ den ayrılması ve bağımsızlaştırılması, Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA)’nın etkin çalıştırılması, yeni teşvik yasasıyla teşvik sistemini kurarken ülkemizdeki öncelikli sektörlerin belirlenmesi, kalkınma planının revize edilmesi ve uygulanması (5-10 yıllık), Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların STÖ ler ile iletişim içinde çalışması, devlet tarafından verilen kredilerin kalkınma planlarına uygun olarak verilip denetlenmesi gerekmektedir.